Loading...

Wanneer ergotherapie?

Voorbeelden van hulpvragen waarmee u terecht kunt bij de ergotherapeut.

Klik op één van de aandoeningen en lees een praktijkvoorbeeld waarin meer staat over hetgeen de ergotherapeut zou kunnen betekenen.

Een mevrouw van 62 krijgt te horen dat ze ALS heeft en dat ze lichamelijk zeer snel achteruit kan gaan. De huisarts verwijst deze mevrouw door naar een ergotherapeut. De ergotherapeut maakt een inventarisatie van alle problemen en probeert in te schatten welke voorzieningen er op termijn nodig zijn. De ergotherapeut geeft voorlichting en begeleidt mevrouw en haar omgeving in dit proces. Er worden spoedprocedures opgestart via de gemeente en de zorgverzekeraar.

En mevrouw van 67 jaar komt bij de huisarts met klachten aan de duimmuis die zo ernstig zijn dat ze amper haar huishouden kan doen. De huisarts schakelt een ergotherapeut in. De ergotherapeut inventariseert de problemen en geeft adviezen betreffende leefregels, belasting/belastbaarheid en ergonomie. Deze mevrouw wordt een andere manier van handelen aangeleerd. Om de duim te onderhouden krijgt mw. oefeningen. Tot slot krijgt mw. een brace/spalk om de pijnklachten tijdens de uitvoer van activiteiten te verminderen.

Een man van 35 jaar heeft langdurig rugklachten. Hij komt regelmatig bij de manueel therapeut, maar de klachten blijven bestaan. Deze man wordt aangemeld bij de ergotherapeut. Er vindt een intake plaats. De man krijgt daglijsten mee waarop hij zijn activiteiten invult om zo te achterhalen op welke specifieke momenten de klachten optreden. Tevens krijgt de man zo zelfinzicht met betrekking tot de manier waarop hij zijn activiteiten over de dag heen verdeeld en zijn belasting/belastbaarheid. De ergotherapeut bespreekt dit met hem, neemt door hoe hij dit beter kan aanpakken en bespreekt ergonomische principes. Dagelijkse activiteiten waarbij de pijnklachten optreden worden doorgenomen zodat hij de principes kan gaan toepassen in zijn dagelijks leven. Desnoods vindt er een observatie van deze activiteiten plaats in de thuissituatie of op het werk. Het doel is bereikt als hij meer inzicht heeft in zijn eigen handelen en beter kan omgaan met zijn klachten waardoor de klachten meer in balans zijn en minder op de voorgrond treden.

Een vrouw van 65 jaar krijgt een beroerte en raakt halfzijdig verlamd. Het lopen gaat moeizaam. Mevrouw heeft een half jaar geleden revalidatie gehad. Deze mevrouw komt ter controle bij de revalidatiearts en geeft aan dat ze zo moe is en dat het doen van het huishouden haar niet meer zo goed lukt. Deze mevrouw wordt aangemeld bij de ergotherapeut. Na een inventarisatie van de problemen komt naar voren dat deze mevrouw neuropsychologische functiestoornissen heeft. De ergotherapeut komt hier achter door haar een praktische dagelijks terugkerende activiteit te laten doen. Vervolgens wordt nader ingaan op de neuropsychologische functiestoornissen. De ergotherapeut zal mevrouw inzicht geven in haar beperkingen en leert haar omgaan met de mogelijkheden die ze nog wel heeft, hiermee kan ze haar beperkingen compenseren. Ook zal mw. problemen hebben met het éénhandig uitvoeren van activiteiten in het huishouden, bij het wassen en aankleden of het uitoefenen van haar hobby's. Soms kan de arm-/handfunctie nog iets verbeterd worden, onder andere met behulp van oefeningen voor de arm en hand. In de gevallen waarbij de arm-/handfunctie niet meer verbeterd kan worden gaat de ergotherapeut samen met mevrouw oefenen met het éénhandig uitvoeren van de activiteiten. Hierbij zullen een aantal hulpmiddelen geïndiceerd zijn waarover de ergotherapeut adviezen kan geven. Mevrouw kan de nodige hulpmiddelen uitproberen alvorens ze deze aanschaft of aanvraagt. Tot slot kan mw. problemen tegenkomen bij bijvoorbeeld het staand douchen, het opstaan van het toilet, het in en uit bed stappen en/of het draaien in bed. Om dit makkelijker te maken voor mw. kan de ergotherapeut begeleiden in het aanvragen en realiseren van aanpassingen en voorzieningen zoals een douchestoel, beugels en/of een toiletverhoger. Aan het einde van het traject is de zelfstandigheid van mevrouw tijdens de uitvoer activiteiten geoptimaliseerd.

Een jongetje van 5 jaar zit op school en kan qua fijne en grove motoriek niet meekomen. De huisarts verwijst naar een ergotherapeut. Deze inventariseert de sensorische integratieproblemen bij dit kind, spreekt met de ouders en laat hen een ouder vragenlijst invullen. De ergotherapeut heeft overleg met de juf van school. Na inventarisatie van de problemen maakt ze een rapport en geeft advies aan de school en de ouders. Indien noodzakelijk volgt een behandeltraject. Voor meer informatie: www.kinderergoassen.nl.

Een vrouw van 28 jaar is bekend met Multiple Sclerose en gaat achteruit. Haar conditie wordt slechter en de zorg voor haar kinderen lukt niet goed meer. De relatie met haar partner heeft hieronder te lijden en wordt er niet beter op. Deze vrouw komt bij de huisarts omdat ze zich zo futloos voelt en het gevoel heeft dat ze steeds minder kan. De huisarts verwijst haar door naar een ergotherapeut. De ergotherapeut inventariseert de problemen en stelt een behandelplan op waardoor mevrouw meer inzicht zal krijgen in haar ziekte. Het maakt haar bewust van haar belasting en belastbaarheid. Verder zal er gekeken moeten worden welke voorzieningen er noodzakelijk zijn voor nu en in de toekomst. De ergotherapeut maakt dit bespreekbaar en begeleidt mevrouw in dit traject. Tevens zal de ergotherapeut in gesprek gaan haar man om hem meer inzicht te geven in het ziektebeeld. Mochten de relatieproblemen te veel op de voorgrond liggen, dan zal de ergotherapeut dit terug rapporteren naar de huisarts en wordt er eventueel een andere hulpverlener ingeschakeld. Zijn er kleine kinderen die mevrouw moet verzorgen, dan zal de ergotherapeut ook kijken wat hierin voor mevrouw de mogelijkheden zijn. Eventueel door het geven van handige tips en/of advisering met betrekking tot voorzieningen.

Een meneer van 55 jaar heeft Reumatoïde Artritis. Hij is erg moe en dagelijkse activiteiten zoals het wassen en aankleden kan hij niet meer uitvoeren. Kleine knoopjes los- en vastmaken, schrijven en dergelijke, het gaat niet meer zoals voorheen. De reumatoloog verwijst meneer door naar een ergotherapeut. De ergotherapeut doet een intake en observeert de dagelijkse handelingen, zoals bijvoorbeeld het wassen en aankleden. De ergotherapeut leert de man om zijn dagelijkse handelingen met zo weinig mogelijk energie uit te voeren. Verder wordt ingegaan op leefregels en zal worden geïnventariseerd welke voorzieningen noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld een trippelstoel, aanpassingen in de natte cel, een aangepaste pen, een sta-op-stoel, een sokkenaantrekker etc..

Een mevrouw van 27 jaar geeft aan tijdens haar werkzaamheden in het laboratorium veel last te hebben van nek- en schouderklachten. Ze wordt behandeld door een fysiotherapeut. De fysiotherapeut vindt dat er een ergotherapeut bij moet komen kijken. Daarom verwijst de fysiotherapeut mevrouw naar haar huisarts en deze schrijft vervolgens een verwijzing naar de ergotherapeut. De ergotherapeut doet een observatie bij deze mevrouw op haar werkplek. Vervolgens worden daar adviezen gegeven. Ook zal de ergotherapeut inzicht willen hebben in haar dagelijkse privé-leven. Dit zal gebeuren middels het invullen van dag- en weeklijsten, hiermee wordt mevrouw zich bewust van de activiteiten die zie doet en de manier waarop ze die uitvoert. Indien noodzakelijk zullen de ergonomische principes worden doorgenomen en zal ze die leren toe te passen.

Een man van 70 jaar is al jaren bekend met de ziekte van Parkinson. Hij begint steeds vaker te vallen en komt zo bij de neuroloog terecht, deze meldt deze meneer aan bij de ergotherapeut. Er zal door de ergotherapeut een intake gedaan worden om zo de problemen te inventariseren. Op basis daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Dit zou kunnen bestaan uit een onderzoek naar de momenten waarop meneer valt. Vervolgens zullen er adviezen gegeven worden om die momenten aan te pakken. Het is niet denkbeeldig dat er nog meer problemen naar voren komen tijdens de intake, hetzij van de man zelf of van diens partner. Gezamenlijk wordt gekeken of er nog meer moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld het verhelpen van problemen met het draaien in bed, het opstaan en gaan zitten van een stoel, het wassen en aankleden, het eten, de toiletgang, het doen van de boodschappen en/of het uitvoeren van hobby's. De man zal getraind worden door het aanleren van cue's en het gebruik van hulpmiddelen. De partner wordt begeleid in hoe zij haar man het beste kan helpen. Tevens kunnen er voorzieningen aangevraagd moeten worden. Ook dit begeleidt de ergotherapeut.
Scroll to Top